Algemene voorwaarden Sportschool Goederaad

1.Abonnementen / Inschrijven
1.1 met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
1.3
Het sportabonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan voor een periode van 12 maanden doorlopend en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Echter, van rechtswege is het mogelijk om na de eerste abonnementstermijn het abonnement maandelijks te beeindigen.
1.4 Bij het aangaan van een sportabonnement wordt éénmalig € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
1.5 Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog abonnementsgeld verschuldigd.
1.6
Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.
1.7
Bij het onderbreken van het abonnement naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie kunt een verzoek ingediend voor de-activatie van het abonnement. Dit kan voor een periode van drie of zes maanden, tenzij anders overeengekomen. Zonder tegenbericht wordt het abonnement automatisch weer geactiveerd.
1.8 Indien een les verzuimd wordt, kan deze op een ander tijdstip te allen tijde kosteloos ingehaald worden
1.9 De lesduur voor de groepslessen Bodybalance, Bodypump, Bodyvive, Kidsfit, en Zumba bedraagt in het avonddeel 45 minuten tenzij anders aangegeven.
1.10 Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juli. Sportschool Goederaad behoudt zich echter het recht voor het rooster/ lesuren tussentijds te wijzigen.

2. Openingstijden
2.1 Sportschool Goederaad is geopend vanaf de eerste week van september tot en met de laatste week van juni. Tijdens de maanden juli en augustus is de Sportschool gesloten. In die periode zal eenvervangend zomerrooster aangeboden worden. Deze lessen vallen buiten het abonnement.
2.2 De lestijden zijn terug te vinden op het rooster welke in de sportschool hangt of op de internetsite.
2.3 Op feestdagen is de sportschool gesloten.
2.4 Tijdens reguliere schoolvakanties wordt een aangepast rooster gehanteerd. Deze is minimaal één week van te voren bekend en zal duidelijk zichtbaar in de sportschool opgehangen worden.
2.5 Sportschool Goederaad behoudt zich het recht voor om de Sportschool te sluiten met een maximum van 10 dagen per seizoen (van september tot en met juni, m.u.v. zon- en feestdagen) zonder dat restitutie van het abonnementsgeld verschuldigd is.

3. Facturatie en betaling
3.1 Bij het aangaan van het sportabonnement dient op het inschrijfformulier toestemming tot doorlopende automatische (SEPA) incasso afgegeven te worden.
3.2 Sportschool Goederaad hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
3.3 Deelbetaling is mogelijk. Bij betaling in twee termijnen wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling in 10 termijnen (maandbetaling) wordt er € 1,00 per maand aan administratiekosten in rekening gebracht.
3.4 Bij maandbetaling is automatisch incasso verplicht. De abonnementsgelden worden op of omstreeks de 15e of de 28e van de maand geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.
3.5 Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door Sportschool Goederaad worden na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden.
3.6 In de maanden juli en augustus wordt er niet geïncasseerd.
3.7
Sportschool Goederaad behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.
3.8
Sportschool Goederaad is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de sportschool te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.
3.9 Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.


4. Overig
4.1 De sportzaal aan de Spoorstraat 50 mag onder geen enkele voorwaarde betreden worden met (binnen en/of buiten-) schoenen. Er wordt gesport op een judomat op blote voeten, sokken of balletschoentjes. Hierentegen zorgt Sportschool Goederaad er voor dat de zaal dagelijks wordt gereinigd.
4.2 Deelnemers zorgen er zelf te alle tijden voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
4.3 Gebruik van de douches in de sportschool is in de abonnementsgelden opgenomen.
4.4 Judoleden worden bij inschrijving automatisch aangemeld bij de jdobond. Het lidmaatschap hiervoor wordt rechtstreeks aan de JBN voldaan. Bij beeindiging van het abonnement bij Sportschool Goederaad, is het judolid zelf verantwoordelijk voor opzegging bij de Judobond. De judobond hanteert aparte voorwaarden hiervoor.


5. Risico en aansprakelijkheid
5.1 Sportschool Goederaad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s).
5.2 Het gebruik maken van de groepslessen of een programma bij Sportschool Goederaad is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
5.3 Sportschool Goederaad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelenemer Sportschool Goederaad vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5.5
Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is zal de deelnemer hiervan melding doen bij één van de instructeurs.
5.6 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld.

6. Rechtstoepassing
6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportschool Goederaad aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportschool Goederaad te accepteren.

FaceBook  Twitter

 sportmassagebodegraven

Sportevenement

Klik hier voor de weeg- en aanvangstijden van judotoernooien

Foto's

Promo

Website by Vinetix